domingo, 14 de junio de 2015

Competències emocionals.


PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

 ACTIVITAT:
“UNA SITUACIÓ CONFLICTIVA”
NIVELL:
___ ESO

Objectius:

Ø  Desenvolupar la capacitat de reflexionar davant d'un problema moral.
Ø  Fomentar el respecte cap a les opinions i emocions dels altres companys o companyes.

Competències emocionals.
Autoconsciència i empatia.

Descripció.

1)    Preparar al grup: motivar, establir normes d'intervenció i discussió.

2)    Oferir dilemes: triar aquells que siguen significatius per a l'alumnat.

3)    Presentar el dilema: de forma narrada o escrita. És important constatar que han comprés els elements centrals.

4)    Demanar-los que adopten una posició inicial: escriuran la seua postura i una o dos raons del perquè. Després manifestaran a mà alçada la seua opinió.

5)    Discussió en xicotets grups: de quatre o cinc estudiants. Pot agrupar-se en funció de l'opció presa o bé entre els que prenen diferent opció. Han d'arribar a una decisió.

6)    Discussió en el grupo-classe: els portaveus informen sobre les opcions dels grups xicotets i les seues raons.

7)    Intervencions individuals espontànies en el gran grup.

8)    Resum final del docent: de les raons i opcions aportades pels grups.

9)    Reconsideració individual de les posicions inicials: és interessant sol·licitar-los que manifesten al grup si el debat ha modificat la seua opinió inicial i en què.


Observacions:
-        El professor/a pot aprofitar com a motivació del tema algun fet recent succeït a l'aula.
-        Ha de plantejar-se la necessitat de posicionament que facilite la recerca de solucions, guiant l'alumnat en l'activitat.
-        Es requereix la lectura comprensiva del text per a trobar solucions a les accions que succeeixen. La seua estructura lògica pot veure's modificada sense l'atenció constant del tutor-moderador/a. Poden sorgir opinions oposades que precisen ser justificades.
Situació conflictiva núm. 1: “Un cas de robatori” (veure annex).

Preguntes sonda:

- Ha de callar María?
- És superior el bé general a qualsevol altre bé?
- Estaria bé acusar un amic?
- És just pagar entre tots els danys del centre?

Valors enfrontats:

- Amistat – revelar la veritat
- Respecte a la propietat – llibertat.
- Seguretat personal – civisme.

Duració.
Una sessión de tutoria.

Estructuració grupal.
Individual, grup de treball, grup classe.

Metodologia.
Lectura i reflexió individual. Posicionament individual raonat. Discussió en xicotet grup i grup classe. Posada en comú. Consens grupal.

Materials.
Full fotocopiat per a cada alumne/a amb la situació conflictiva plantejada.

Justificació de la seua inclusió en el programa.
Desenvolupar en l'alumnat l'aprenentatge pràctic de tècniques per a afrontar els conflictes socials de forma constructiva i no violenta, no tant per a fer-los desaparéixer com per a buscar respostes el més satisfactòries possibles a les situacions problemàtiques, comptant amb la implicació i les necessitats de tots els afectats per cada conflicte.

Fase d'aplicació.
Fase inicial del programa.

Dificultat per al professorat.
Baixa en els seus aspectes formals, i mitjana quant a propiciar un clima de respecte i comunicació.

Bibliografia:
Grup Xibeca (1995): Los dilemas morales. Un método para la educación en valores. Nau Llibres. València.

Pascual A. M. (1988): Clarificación de valores y desarrollo humano. Estrategias para la escuela. Narcea. Madrid.

Activitat didàctica del “Programa de Educación Emocional para la prevención de la Violencia. 2º ciclo ESO”. Autors: Caruana, A. (coord.) i altres; pp. 143-145. Edita la Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport. València, 2005. En Biblioteca Virtual del Cefire-Elda, versió PDF. http://cefirelda.infoville.net
ANNEX

Situació conflictiva núm. 1:    UN CAS DE ROBATORI.


En l'Institut s'estan cometent tota una sèrie continuada de robatoris. Els afectats són estudiants de 1r de batxillerat, que han sigut amenaçats amb danys majors si fan quelcom.

Pares, mares i professorat estan indignats pel que ocorre, però ningú diu res sobre els agressors i, per tant, les mesures a prendre són variades. Han amenaçat de tancar l'Institut i de fer registres a tot l'alumnat.

Maria, alumna de 3r, coneix els lladres. Són estudiants de 3r d'ESO i de 2n de batxillerat, i qui els capitaneja és amic d'ella. Ha comentat amb el seu amic que està molt malament que els roben i, sobretot, que els amenacen; el cap li ha dit que es fique en els seus assumptes si vol que continuen sent amics.

Maria s'està plantejant si ha de dir el que sap perquè acabe d'una vegada aquesta situació desagradable per a tots. Però si els denuncia, el seu amic, que està considerat com un bon alumne, serà expulsat, donada la gravetat dels fets; si calla el dany pot ser encara major.


No hay comentarios:

Publicar un comentario